До саміту НАТО у Вашингтоні / To NATO summit in Washington DC

Ігор Айзенберг

Текст англійською нижче

До саміту НАТО у Вашингтоні

У вівторок, 9 липня, у Вашингтоні починається саміт НАТО, присвячений 75-річчю створення оборонного Альянсу, покликаного захистити цивілізований, вільний світ від будь-якої спроби посягнути на його свободу, від будь-якої спроби зруйнувати сучасну цивілізацію.

Хоча це прямо не сказано у Вашингтонському Договорі, але Альянс був створений, щоб захистити цивілізацію від імперії зла, оскільки у квітні 1949 року, коли підписувався Вашингтонський Договір, ніхто інший цивілізації її знищенням не загрожував.

Минуло 75 років.

Сьогодні цивілізація та Альянс, покликаний її захищати, вперше з 1949 року стикаються з варварською, реальною спробою цю цивілізацію знищити. Сьогодні імперія зла цілеспрямовано націлює свої ракети на варварське вбивство дітей, які проходять лікування у головній дитячій лікарні України. На варварське вбивство дітей у нефрологічному відділенні, які проходять лікування за допомогою діалізу. На варварське вбивство лікарів, які доглядають хворих дітей.

Імперія зла під будь-якими назвами, які вона собі привласнює, чи то срср, чи то Роzія, залишається імперією зла, залишається соціально-історичною злоякісною пухлиною, єдиною метою якої, як і будь-якої злоякісної пухлини, є поширення у вигляді метастазів і врешті-решт знищення організму, на якому вона паразитує. Метою соціально-історичної злоякісної пухлини є знищення сучасної цивілізації.

Не потрібно бути лікарем, щоб розуміти, що якщо не зупинити розвиток злоякісної пухлини, не знешкодити її, плачевний кінець неминучий.

Але соціально-історична злоякісна пухлина нічим не відрізняється від будь-якої злоякісної пухлини.

Якщо лідери 32 країн Альянсу, які розпочнуть свою зустріч у вівторок у Вашингтоні, вирішать, що з лікуванням можна ще зачекати, то вони допустять катастрофічну історичну помилку.

Імперія зла має бути зупинена. Для цього не потрібно оголошувати їй війну. Але для цього потрібно запросити Україну в НАТО і надати їй на період до вступу в НАТО, скільки б років не зайняв цей процес, гарантії безпеки, аналогічні гарантіям, передбаченим 5-ю статтею Вашингтонського договору.

Українським дітям, яких цілеспрямовано вбиває імперія зла, не допоможе «міст» для вступу в НАТО невідомої, нескінченої довжини. Але їм можуть допомогти реальні гарантії безпеки. А якщо цих гарантій не буде, то метастазуюча соціально-історична злоякісна пухлина продовжить свій ракетний терор.

Якщо цих гарантій не буде, то пухлина продовжить метастазувати, вона буде поширюватися все більше й більше, все далі й далі, підриваючи цивілізацію, знищуючи її всюди, куди їй вдасться дістатися.

Світла пам’ять жертвам російських терористичних атак… Глибокі, щирі співчуття всім рідним і близьким…

* * *

To NATO summit in Washington DC

On Tuesday, July 9th, a NATO summit dedicated to the 75th anniversary of the founding of the defensive Alliance will begin in Washington DC. The Alliance was created to protect the civilized, free world from any attempt to infringe upon its freedom, from any attempt to destroy modern civilization.

Although it is not explicitly stated in the Washington Treaty, the Alliance was created to protect civilization from the evil empire, as in April 1949, when the Washington Treaty was signed, no one else threatened civilization with destruction.

Seventy-five years have passed.

Today, civilization and the Alliance, designed to protect it, are facing for the first time since 1949 a barbaric, real attempt to destroy this civilization. Today, the evil empire is purposefully targeting its missiles to barbarically kill children receiving treatment at the main children’s hospital in Ukraine. To barbarically kill children in the nephrology department who are undergoing dialysis. To barbarically kill doctors caring for sick children.

The evil empire, under any name it assumes, whether it be the ussr or Ruzzia, remains an evil empire, remains a socio-historical malignant tumor whose sole purpose, like any malignant tumor, is to spread in the form of metastases and ultimately destroy the organism it parasitizes. The purpose of this socio-historical malignant tumor is to destroy modern civilization.

One does not need to be a medical doctor to understand that if the cancer is not stopped, not neutralized, a tragic end is inevitable.

But the socio-historical cancer is no different from any cancer.

If the leaders of the 32 Alliance countries, who begin their summit on Tuesday in Washington DC, decide that treatment can still wait, they will make a catastrophic historical mistake. The evil empire must be stopped. This does not require declaring war on it. But it does require inviting Ukraine to NATO and providing it, for the period before joining NATO, however many years this process may take, with security guarantees similar to those provided by Article 5 of the Washington Treaty.

Ukrainian children, whom the evil empire is purposefully killing, will not be helped by a “bridge” to NATO of unknown, infinite length. But they can be helped by real security guarantees.

And if these guarantees are not provided, the metastasizing socio-historical malignant tumor will continue its missile terror. If these guarantees are not provided, the tumor will continue to metastasize, it will spread more and more, further and further, undermining civilization, destroying it everywhere it manages to reach.

May the victims of Russian terrorist attacks rest in peace… Deep, sincere condolences for all families, relatives, and friends…

Автор