Ко всем военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь

Юрій Гудименко

Меня зовут Юрий Гудыменко. Я младший сержант Вооружённых Сил Украины. Я обращаюсь ко всем военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Я не собираюсь читать вам лекции. Не собираюсь говорить про братство народов. Не имею желания напоминать, что мы не воевали между собой.

Я скажу проще.

Ступите на нашу землю – умрёте.

Я не знаю, какой именно будет смерть каждого из вас. Может, вы умрёте как тот русский десантник, об чей труп я споткнулся в начале весны в Ирпене во время установки мин. Этот мне хорошо запомнился тем, что я раньше не видел мертвых русских солдат так близко, не в бинокль и не в прицел. Он полностью обгорел, одежда спеклась с почерневшей кожей, а одну из ног обглодали голодающие собаки. Может, вы умрёте именно так, брошенные своими командирами и сослуживцами.

Возможно, вас уничтожит наша мина. У нас много мин, хватит на каждого из вас. Это будет быстро – если мина будет противотанковая. От противопехотной вы, скорее всего, медленно изойдёте кровью, не в силах спастись без современных аптечек и системы эвакуации.

Может, ваш грузовик уничтожит реактивный снаряд из HIMARS, и вам повезет отделаться оторванными ногами и страшными мучениями.

Возможно, ваш танк уничтожат из «Стугны» или «Джавелина», и вы сгорите заживо, как сотни русских танкистов до вас, но ещё долго будете числиться пропавшими без вести, потому что детонация боекомплекта превратит ваше тело в мелкую мясо-костяную пыль.

Не исключено, что по вам отработает трофейный «Солнцепек». Или, быть может, «Град». А мы будем смотреть видео вашей смерти, снятое с коптера, и пересылать друг другу.

Как бы то ни было – вы умрёте. Более шестидесяти тысяч российских солдат могли бы подтвердить мои слова. Но они не могут. В аду плохая связь.

Вы не воевали десятки лет. Мы воюем с 2014 года. У вас – устаревшее, отставшее от времени оружие. У нас – современная техника из стран НАТО. Вас подталкивают к ненужной войне на чужой земле, а мы защищаем своё. Мы владеем инициативой, а ваши русские союзники отступают месяц за месяцем.

У вас нет шансов. Ни одного. Вы умрёте здесь, под селом, о котором никогда не слышали.

Во мне течёт часть белорусской крови. Возможно, именно она заставляет меня предупредить вас, а не злорадно смотреть на ваши смерти.

Если вы придёте в Украину, то умрёте. И сдача в плен – ваш единственный шанс вернуться домой. Если вы этого не сделаете, вы умрёте.

Молодший сержант Гудименко доповідь закінчив.

* * *

Мяне зваць Юры Гудыменка. Я малодшы сяржант Узброеных Сіл Украіны. Я звяртаюся да ўсіх вайсковаслужбоўцаў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Я не збіраюся чытаць вам лекцыі. Не збіраюся казаць пра братэрства народаў. Ня маю жадання нагадваць, што мы не ваявалі адзін з адным.

Я скажу прасцей.
Ступіце на нашу зямлю – памрэце.

Я ня ведаю, якой будзе сьмерць кожнага з вас. Магчыма, вы памрэце як той рускі дэсантнік, аб чый труп я спатыкнуўся напачатку вясны ў Ірпяні, калі ставіў міны. Ён мне добра запомніўся тым, што раней я ня бачыў мёртвых рускіх салдатаў настолькі блізка, не ў бінокль і не ў прыцэл. Гэты цалкам абгарэў, вопратка спяшалася з пачарнелай скурай, а адну з ног аб’елі згаладнелыя сабакі. Магчыма, вы памрэце менавіта так, кінутыя сваімі камандзірамі і суслужбоўцамі.

Магчыма, вас знішчыць наша міна. У нас шмат мін, хопіць на кожнага з вас. Гэта будзе хутка – калі міна будзе супрацьтанкавай. Ад супрацьпяхотнай вы, хутчэй за ўсё, павольным сцячэце кроўю, бяссільныя ўратавацца без сучасных аптэчак і сістэмы эвакуацыі.

Магчыма, ваш грузавік будзе знішчаны рэактыўным снарадам з HIMARS і вам пашанцуе адчуць толькі страшэнныя пакуты і застацца без ног.

Магчыма, ваштанк знішчаць са “Стугны” або “Джавэліна” і вы згарыце жыўцом, як сотні рускіх танкістаў перад вамі, але яшчэ доўга будзеце лічыцца прапаўгым бяз весткі, бо дэтанацыі баекамплекта ператворыць ваша цела ў падробнены мяса-касцяны пыл.

Ня выключана, што па вас адпрацуе трафейны “Сонцапёк”. Або, можа, “Град”. А мы будзем глядзець відэа вашай смерці, знятае з коптэра і пераслаць адно аднаму.

Як бы ні было – вы памрэце. Больш 60 тысяч расійскіх салдатаў маглі б пацвердзіць мае словы. Але яны ня могуць. У пекле дрэнная сувязь.

Вы не ваявалі дзясяткі гадоў. Мы ваюем з 2014 году. У вас састарэлая, адсталая ад часу зброя. У нас – сучасная тэхніка з краін НАТА. Вас падштурхоўваюць да непатрэбнай вайны на чужое зямлі, а мы абараняе сваё. Мы маем ініцыятыву, а вашы рускія хаўруснікі адступаюць месяц за месяцам.

У вас няма шанцаў. Ніякіх. Вы памрэце тут, пад вёскай, пра якую ніколі ня чулі.

Ува мне цячэ частка беларускай крыві. Магчыма, акурат яна прымушае мяне папярэдзіць вас, а не зларадна глядзець на вашы смерці.

Калі вы прыйдзеце ва Ўкраіну, то памрэце. І здацца ў палон – ваш адзіны шанец вярнуцца дадому. Калі вы гэтага ня зробіце – вы памрэце.

Малодшы сяржант Гудыменка даклад скончыў.

Автори