Президент доручив МЗС ініціювати розгляд питання щодо непричетності нашої країни до ракетної програми у Північній Кореї на Радбезі ООН

Президент Петро Порошенко прийняв доповідь про підсумки роботи робочої групи з питань перевірки інформації, викладеної у статті видання «The New York Times» від 14 серпня 2017 року.

Глава держави подякував за ретельно проведену роботу у визначений ним термін. «На сьогоднішній день це демонструє відкритість і рішучість дій України», – наголосив він та додав, що у склад робочої групи увійшли представники спецслужб, Державного космічного агентства України, Міністерства закордонних справ України, Державної служби експортного контролю України та всіх відомств, які мають можливість продемонструвати відповідальну позицію України по відношенню до виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівник робочої групи Олександр Турчинов доповів Главі держави, що на виконання його доручення, робоча група та Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, провели перевірку оприлюдненої виданням «The New York Times» інформації щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод» ракетних технологій, зокрема ракетних двигунів РД-250 до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

«За підсумками проведеної роботи та на підставі наданих державними органами матеріалів, робоча група констатує – наявна система державно-експортного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та товарів подвійного використання виключає можливість передачі таких товарів до країн, стосовно яких запроваджено відповідні санкції Ради безпеки ООН», – підкреслив Олександр Турчинов.

Секретар РНБОУ повідомив, що у ході перевірки та фахового аналізу наявної інформації і матеріалів, наданих державними органами, члени робочої групи, Міжвідомчої комісії та експерти акцентували увагу на тому, що Україна сумлінно та послідовно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань. Зокрема, в Україні створено дієвий механізм жорсткого державного контролю за виконанням і верифікацією своїх міжнародних зобов’язань, взятих в рамках виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та режиму контролю за ракетними технологіями.

«Агресія Росії проти України здійснюється на сьогодні у формі гібридної війни, в ході якої Росія, окрім ведення бойових дій, потужно використовує ретельно сплановані інформаційні провокації для системної дискредитації України як надійного і прогнозованого партнера. Зокрема, у таких чутливих для міжнародного суспільства сферах як військово-технічне співробітництво», – зауважив він.

За його словами, «одним із завдань таких провокацій є маніпуляція суспільною свідомістю з метою маскування Російською Федерацією власної активної участі у багатьох деструктивних кампаніях». «У цьому контексті робоча група вважає статтю у виданні «The New York Times» елементом інформаційного прикриття та відволіканням уваги світової спільноти від ймовірної участі Російської федерації у реалізації північнокорейських ракетних програм. Робоча група одноголосно дійшла аргументованих висновків, які повністю спростовують причетність України до реалізації програм з розробки балістичних ракет у Північній Кореї», – наголосив Секретар РНБОУ.

«З урахуванням висновків комісії, хочу доручити Міністерству закордонних справ України підготувати групу експертів і ініціювати розгляд зазначеного питання на закритому засіданні Ради безпеки ООН. Окремо потрібно оприлюднити висновки робочої групи і Міжвідомчої комісії та проінформувати наших міжнародних партнерів і ініціювати проведення аналогічного розслідування відповідними країнами. В першу чергу, таку ж відкритість має продемонструвати Російська федерація», – підкреслив Петро Порошенко.

З висновками робочої групи можна ознайомитись на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

 

English version

 

Ukraine observes its undertaken international obligations in good faith and in a consistent manner – the President instructed the Foreign Ministry to initiate hearings within the UN Security Council to prove Ukraine’s noninvolvement in the North Korea’s missile program

President Petro Poroshenko was debriefed about the findings of the Working Group on the verification of information published by the New York Times on August 14, 2017.

The Head of State appreciated the thorough work conducted within a given timeframe. “Today it proves transparency and resoluteness of Ukraine” – he underlined and added that the Working Group was composed of representatives of the special services, State Space Agency of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs, State Service of Export Control of Ukraine, as well as of all other agencies, which are capable to demonstrate Ukraine’s responsibility with regard to observance of undertaken international obligations.

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Head of the Working Group Oleksandr Turchynov reported to the President of Ukraine that under his instructions the Working Group and Inter-agency Commission on military-technical cooperation and export control verified the information published by the New York Times about alleged transfer of missile technology, including the rocket engine RD-250, by the state-owned Production Association “Yuzhny Machine-Building Plant” to the Democratic People’s Republic of Korea.

“Based on materials provided by the state agencies and following the result of conducted work the Working Group has established that existing state system of export control over the transfer of military and dual-used goods excludes any possibility for transfer of such goods to the countries under the sanctions introduced by the UN Security Council” – Oleksandr Turchynov stressed on.

The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine informed that in the course of the verification and analysis of information and materials provided by the state agencies the members of the Working Group, Inter-agency Commission and experts pointed out that Ukraine observed its undertaken international obligations in good faith and in a consistent manner. In particular, Ukraine has established an efficient mechanism of thorough and tight control over the implementation and verification of its international obligations undertaken under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and missile technology control regime.

“Today Russia conducts aggression against Ukraine in terms of a hybrid warfare, during which Russia, apart of combat operations, massively uses well-planned information provocations to discredit Ukraine as a reliable and predictable partner, in particular, in such a sensitive area for the international community as military-technical cooperation” – he noticed.

According to him, “one of the tasks of such provocations is manipulating the public opinion in order to cover the Russian Federation’s active involvement in many toxic campaigns”. “That said, the Working Group considers The New York Times’ publication as an element of information smoke screen and an attempt to distract attention of the international community from alleged participation of the Russian Federation in the development of a ballistic missiles program in the North Korea” – the NSDC Secretary highlighted.

“Taking into account the findings of the commission I instructs the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to arrange a group of experts and to initiate the consideration of this issue by the UN Security Council at a closed meeting. In addition it is necessary to make public the conclusions of the Working Group and Inter-agency Commission, as well as to inform our international partners of the findings and to initiate a similar investigation by respective countries. First of all, the same level of transparency shall be demonstrated by the Russian Federation” – Petro Poroshenko underlined.

The conclusions of the Working Group are available at the web-site of the National Security and Defense Council of Ukraine.

Джерело

Автори